Schweppes

Všeobecné podmínky

PODMÍNKY UŽITÍ STRÁNKY:
Tato stránka nastavuje podmínky užití naší stránky www.schweppes.se, pro návštěvníky i registrované uživatele. Prosím, přečtěte si pozorně podmínky užití před začátkem využívání stránky. Užíváním naší stránky dáváte najevo, že s podmínkami souhlasíte, a zavazujete se k jejich dodržování. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, zdržte se, prosím, užívání této stránky.

INFORMACE O NÁS
www.schweppes.se je stránka provozovaná Schweppes International Limited („SIL“). SIL je registrováno v Anglii a Walesu, pod číslem 191968, má svou registrovanou kancelář na 7 Albemarle Street, Londýn W1S 4HQ, Anglie, a své primární sídlo na MediArena 5-6, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht, Nizozemí.

PŘÍSTUP K NAŠÍ STRÁNCE:
Přístup k www.schweppes.se je povolen na dočasné bázi, a SIL si vyhrazuje právo zrušit či pozměnit služby poskytované touto stránkou bez upozornění (viz níže). SIL není zodpovědno v případě, že webová stránka není dostupná po jakoukoliv dobu.

Můžeme někdy omezit přístup do některých částí našich webových stránek, či k celé webové stránce, pro registrované uživatele.

Pokud si zvolíte, či je vám přidělen, identifikační kód, heslo či jakákoliv jiná informace, která je součástí našeho bezpečnostního postupu, je vaší povinností přistupovat k těmto informacím jako k důvěrným, a neprozradit je třetí straně. SIL má právo kdykoliv deaktivovat jakýkoliv identifikační kód či heslo, ať již zvolené vámi nebo námi přidělené, pokud dle našeho názoru nedodržíte jakékoliv ustanovení těchto všeobecných podmínek.

Jste zodpovědní provést veškerá opatření nezbytná pro váš přístup k naší webové stránce. Jste také zodpovědní za veškeré osoby, které přistupují k této stránce skrze vaše internetové připojení, a také, že tyto osoby jsou srozuměny s podmínkami a budou se jimi řídit.

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Užíváním naší webové stránky potvrzujete, že SIL je vlastníkem a/nebo držitelem licence všech práv duševního vlastnictví na této stránce, a na materiálech, které jsou zde publikovány. Tyto práce jsou celosvětově chráněny autorskými zákony, zákony o ochranné známce, zákony o registrovaném designu a dohodami. Všechna práva jsou vyhrazena.

Můžete si vytisknout jednu kopii či stáhnout části jakékoliv stránky/stránek z našeho webu pro své osobní užití, a můžete upozornit ostatní ve vašem okolí na materiály, dostupné na našem webu.
Nesmíte jakkoliv pozměnit tisk ani digitální kopie jakýchkoliv materiálů, které jste vytiskli či stáhli, a také nesmíte využít žádných ilustrací, fotografií, video či audio sekvencí, nebo grafik odděleně od jakékoliv doprovodného textu.
Naše postavení (a také postavení identifikovaných přispěvatelů) jako autorů materiálů na tomto webu musí být vždy uznáno.
Nesmíte využít žádné části materiálů z našeho webu pro komerční účely bez předchozího obdržení písemné licence či souhlasu od SIL.
Pokud vytisknete, okopírujete, či stáhnete jakoukoliv část tohoto webu v rozporu s těmito podmínkami užití, vaše právo na užití tohoto webu okamžitě zaniká, a vy jste povinni, dle našeho uvážení, vrátit či zničit veškeré kopie materiálů, které jste pořídili.

DŮVĚRA VE ZVEŘEJNĚNÉ INFORMACE
Komentáře a další materiály, zveřejněné na našich stránkách, nejsou určeny činit doporučení, o které by se mělo opírat. SIL se proto se zříká veškeré odpovědnosti i odpovědnosti vyplývající ze spoléhání se na tyto materiály ze strany jakéhokoliv návštěvníka naší stránky, nebo kohokoliv, kdo může být informován o části jejího obsahu.

NÁŠ WEB SE PRAVIDELNĚ MĚNÍ
Naším cílem je aktualizovat náš web pravidelně, a můžeme kdykoliv změnit jeho obsah. Pokud to bude třeba, můžeme pozastavit přístup na naše stránky, nebo jej zcela uzavřít na dobu neurčitou. Jakékoliv materiály na našich stránkách mohou být v daném okamžiku zastaralé, a SIL nemá povinnost takovéto materiály aktualizovat.

NAŠE ODPOVĚDNOST
Materiály zobrazené na našich stránkách jsou k dispozici bez jakýchkoli záruk jejich přesnosti. V rozsahu povoleném zákonem, my, ostatní členové naší skupiny společností a třetích osob s námi spojených, tímto výslovně vylučujeme:
– Veškeré záruky a další podmínky, které by jinak mohly být předpokládané zákonem, nebo jakýmikoliv platnými právními předpisy.
– Jakoukoliv odpovědnost za jakékoliv přímé, nepřímé nebo následné ztráty či škody, způsobené kterýmkoliv uživatelem v souvislosti s našimi stránkami, nebo v souvislosti s využíváním, neschopností používat, nebo v souvislosti s následky používání našich stránek, veškerých internetových stránek s nimi spojenými, včetně jakýchkoli materiálů na nich zveřejněných. Bez omezení také vylučujeme jakoukoli odpovědnost za:
– Ztráty příjmů nebo výnosů;
– Ztrátu z podnikání;
– Ušlý zisk nebo kontrakty;
– Ztrátu předpokládaných úspor;
– Ztrátu dat;
– Ztrátu renomé;
– Zbytečné řízení nebo pracovní čas;
–    Jakékoli jiné ztráty nebo škody jakéhokoliv druhu, vzniklé jakýmkoliv způsobem, a to ať už v případě deliktu (včetně nedbalosti), porušení smlouvy nebo jiného způsobu, a to i v případě, že byly předem předvídatelné.

To nemá vliv na odpovědnost, která nemůže být vyloučena nebo omezena na základě platných právních předpisů.

INFORMACE O VÁS A VAŠICH NÁVŠTĚVÁCH NAŠEHO WEBU
Používáním našeho webu vyjadřujete souhlas společnosti SIL ohledně využití informací o vás, a zaručujete, že vámi poskytnutá data jsou přesná.

NAHRÁVÁNÍ MATERIÁLŮ NA NÁŠ WEB
Jakýkoliv materiál, který nahrajete na náš web bude považovaná za nedůvěrný a nechráněný, a SIL má právo jakýkoliv tento materiál používat, rozmnožovat, šířit nebo sdělovat třetím stranám, a to za jakýmkoliv účelem. SIL má také právo poskytnout třetím stranám informace o vaší identitě v případě, že jakýkoliv vámi nahraný materiál na náš web představuje porušení jejich práv duševního vlastnictví, nebo jejich práv na ochranu soukromí.
SIL nezodpovídá žádné třetí straně za obsah nebo správnost jakýchkoliv materiálů, nahraných vámi nebo jiným uživatelem tohoto webu.
Máme právo odstranit jakýkoliv materiál či příspěvek, který na naše webu zanecháte, pokud je dle našeho názoru v rozporu se všeobecnými podmínkami užití našeho webu.

VIRY, HACKING A DALŠÍ ÚTOKY
Nesmíte zneužívat naši stránku vědomým instalováním virů, trojanů, červů, logických bomb nebo jiného materiálu, který je nebezpečný či technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neautorizovaný přístup k naší stránce, k serveru, na nemž je stránka hostovaná, nebo k jakémukoliv serveru, počítači či databázi propojené s naší stránkou. Nesmíte útočit na naši stránku prostřednictvím DoS útoku nebo rozptýleného DoS útoku.

Porušením tohoto ustanovení můžete spáchat trestný čin, definovaný platnými zákony. SIL nahlásí jakékoliv porušení příslušným úřadům, přičemž s těmito úřady budeme spolupracovat se záměrem odhalit vaši identitu. V případě takovéhoto porušení ustanovení okamžitě ztrácíte právo používat naši stránku.

SIL není zodpovědné za jakékoliv ztráty či škody způsobené DoS útoky, viry nebo jinými technologicky škodlivými materiály, které mohou infikovat vaše počítačové vybavení, programy, data nebo jiný materiál v soukromém vlastnictví. SIL taktéž neodpovídá za škody způsobené stahováním materiálů, které na web odeslali třetí osoby, resp. stránky s ním spojené.

ODKAZY NA NAŠI STRÁNKU
Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte způsobem, který je v souladu se zákony, legální a nepoškozuje naši reputaci. Odkaz však nesmíte vytvořit takovým způsobem, který poukazuje na jakoukoliv formu neexistující spojitosti, schválení nebo potvrzení. Nesmíte vytvářet odkazy z jiných stránek, které nevlastníte.
Naše stránka nesmí být vkládaná do žádné jiné stránky. Stejně tak nesmíte vytvářet odkazy k jakékoliv jiné části naší stránky, než je domovská adresa.
SIL si vyhrazuje právo stáhnout povolení odkazování bez uvědomění. Stránka, ze které odkazujete, musí v plné míře odpovídat našim podmínkám užívání.
Pokud si přejete použít předmětný materiál jinak, než je uvedeno výše, adresujte prosím svůj požadavek kontaktní osobě SIL pro tuto stránku.

ODKAZY Z NAŠÍ STRÁNKY
Tam, kde naše stránka obsahuje odkazy k jiným stránkám a zdrojům poskytovaným třetí stránkou, jsou tyto odkazy pro vás poskytované pouze pro informativní účely. Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek, nebo nad zdroji, a nepřebíráme žádnou odpovědnost za ně, nebo za jakékoliv ztráty a škody, které mohou vzniknout v souvislosti s jejich používáním.

PRAVOMOC A PLATNÉ ZÁKONY
Soudy Holandského království mají výhradní pravomoc nad jakýmikoliv stížnostmi souvisejícimi nebo spojenými s návštěvou naší stránky. Na druhou stranu, vyhrazujeme si právo vést proti vám konání za porušení těchto podmínek v zemi vašeho trvalého bydliště, nebo v jakékoliv jiné zemi. Tyto podmínky používání se řídí zákony Holandského království.
VARIATIONSSIL může kdykoliv změnit podmínky používání jednoduchým obnovením stránky. Občas si zkontrolujte příslušná ustanovení na této stránce, abyste byli informování o případných námi provedených změnách, neboť jsou pro vás závazné. Některé podmínky obsažené v těchto podmínkách používání mohou být také nahrazeny podmínkami nebo poznámkami publikovanými na jiném místě stránky.

VAŠE OTÁZKY
Pokud máte jakékoliv otázky, týkající se používání materiálů na této stránce, kontaktujte prosím schweppes@os-group.com.
Děkujeme za návštěvu naší stránky.