Schweppes

Ochrana osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Suntory Beverage & Food Europe (SBFE) je regionální struktura, která řídí provoz našich evropských obchodních jednotek

Termínem „Společnost“ se v těchto zásadách vždy označuje obchodní jednotka SBFE a zahrnuje následující:

 • Lucozade Ribena Suntory
 • Lucozade Ribena Suntory Ireland
 • Orangina Schweppes France
 • Orangina Schweppes Belgium
 • Schweppes Suntory Espana
 • Schweppes Suntory Portugal
 • Schweppes International Limited
 • Orangina Schweppes Poland
 • Citresa

Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak používáme osobní údaje, které Společnost shromažďuje nebo vytváří jak v souvislosti s těmito webovými stránkami, tak našimi produkty nebo službami.

Níže uvedený seznam stanovuje, čeho se tyto Zásady ochrany osobních údajů týkají. Na konkrétní oddíly můžete přejít kliknutím na nadpisy níže.

 • VÝCHODISKA
 • VÝROBKY A SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME
 • DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME
 • JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME
 • SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM
 • INTERNÍ PŘEVODY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME
 • JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE
 • VAŠE PRÁVA
 • DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

VÝCHODISKA

Společnost se sídlem na adrese SBFE EEIG, 40-52 boulevard du Parc 92200 Neuilly sur Seine, Francie, shromažďuje a používá určité osobní údaje. Společnost nese odpovědnost za to, že zajistí, aby osobní údaje používala v souladu se zákony na ochranu osobních údajů.

Respektujeme soukromí a jsme odhodláni trvale udržovat vaše osobní údaje zabezpečené. Společnost se řídí těmito Zásadami ochrany osobních údajů při nakládání s osobními údaji během provádění svých obchodních činností.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů používáme následující termíny:

„Osobními údaji” se rozumí jakékoliv údaje, které se vztahují na žijící osobu, již lze identifikovat na základě těchto údajů nebo na základě těchto údajů a jiných informací, které jsou nebo se pravděpodobně stanou vlastnictvím naší Společnosti (či jejích představitelů nebo poskytovatelů služeb). Kromě faktických informací zahrnují osobní údaje také vyjádření názoru o určitém jednotlivci a oznámení úmyslu Společnosti nebo jakékoliv jiné osoby týkající se určitého jednotlivce.

VÝROBKY A SLUŽBY, KTERÉ POSKYTUJEME

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se týkají následujících kategorií informací, které o vás shromažďujeme při poskytování následujících produktů a služeb:

 • Informace, které dostáváme prostřednictvím našich webových stránek;
 • Informace, které dostáváme prostřednictvím našich činností;
 • Informace, které dostáváme prostřednictvím výroby a prodeje našich produktů

DRUHY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SHROMAŽĎUJEME

Mnoho činností naší Společnosti vyžaduje, abychom od vás získali osobní údaje, které nám umožní provádět služby nebo plnit závazky, k jejichž provádění nebo plnění jsme se zavázali. V souvislosti s každou z těchto činností budeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující osobní údaje:

- Informace, které nám poskytujete. Sem patří informace, které nám o sobě poskytujete. Druh osobních údajů, o které vás případně požádáme, může zahrnovat následující (uvedený seznam není vyčerpávající):

 • základní osobní údaje (například jméno, příjmení, pozici ve společnosti, název společnosti, e-mailová adresa společnosti, obchodní telefonní číslo, místo podnikání, město, PSČ, země);
 • jakékoliv informace, které budete z vlastní vůle sdílet na našich internetových fórech a lze je považovat za osobní údaje. (Upozorňujeme, že naše Společnost nebude sbírat, porovnávat a slučovat informace uváděné na našich internetových fórech s osobními údaji z vašeho uživatelského účtu nebo profilu na User Centre);

- Informace, které o Vás shromažďujeme nebo generujeme. Sem patří následující (uvedený seznam není vyčerpávající):

 • soubor s historií vašeho kontaktu, který se použije pro účely šetření tak, abychom mohli zajistit vaši spokojenost se službami, které jsme vám poskytli;
 • údaje o činnostech souvisejících s používáním chráněných dokumentů, jako je změna povolení u dokumentu a informace týkající se osoby, která takovou činnost prováděla.

- Informace, které získáváme z jiných zdrojů.

- Soubory cookie.

 • Když navštívíte naše webové stránky, cookies se používají ke sběru technických informací o službách, které používáte, a o způsobech, jak je používáte.
 • Další informace o souborech cookie, které používáme, najdete v Zásadách používání souborů cookie na našich webových stránkách.

- Anonymizované údaje

 • Kromě výše popsaných kategorií osobních údajů budeme také zpracovávat další anonymizované informace a údaje, jejichž zpracování neprobíhá na základě odkazu na konkrétní osobu.

- Děti

Ochranu osobních údajů dětí bereme vážně. Tyto webové stránky provozujeme v souladu se všemi platnými zákony v zemích, kde podnikáme.

Děti mladší 16 let by měly mít, dříve než poskytnou jakékoliv informace o své osobě na tyto webové stránky nebo použijí kterýkoliv z našich produktů a služeb, souhlas svého rodiče/zákonného zástupce. Jak je stanoveno platnými zákony, nebudeme požadovat, aby děti mladší šestnácti let poskytovaly více osobních údajů, než je důvodně nezbytné k účasti v příslušné aktivitě na těchto webových stránkách nebo podílení se na našich produktech nebo službách.Pokud jste mladší, než je věk stanovený místními zákony pro věkové omezení, nebudete se moci na těchto webových stránkách zaregistrovat.

Naše Společnost nenese odpovědnost za případy, kdy nezletilé osoby zašlou veškeré své osobní údaje prostřednictvím těchto webových stránek.

AK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Vaše osobní údaje můžeme ukládat nebo zpracovávat následujícími způsoby a pro následující účely:

 • pro průběžné kontroly a zdokonalení informací poskytovaných na našich webových stránkách, abychom zajistili, že jsou uživatelsky přívětivé a zabránili jakémukoliv potenciálnímu narušení či kyber útokům;
 • k posouzení vaší případné žádosti o naši podnikatelskou činnost;
 • k nastavení zákazníků u naší obchodní činnosti;
 • k nastavení uživatelů pro účely používání Uživatelského centra (User Centre);
 • k provádění statistického sledování a analýzy stávajících útoků na zařízení a systémy a k průběžnému uzpůsobování řešení poskytovaných k zabezpečení zařízení a systémů před stávajícími útoky;
 • k porozumění zpětné vazbě poskytované k našim produktům a službám a k podpoře rychlého a snadného poskytování více informací o používání těchto produktů a služeb;
 • ke komunikaci s vámi, abychom vám mohli poskytnout služby nebo informace o našem podnikání, naší společnosti a našich produktech;
 • k hloubkové analýze hrozeb;
 • k porozumění vašim potřebám a zájmům;
 • k řízení a správě našeho podniku;
 • k dodržování a vyhodnocování dodržování příslušných zákonů, pravidel a nařízení a interních zásad a postupů; nebo
 • ke správě a údržbě databází, kde se ukládají osobní údaje;

Při používání osobních údajů se ale ujišťujeme, že dané použití je v souladu s příslušnými zákony a předpisy a že nám příslušné zákony a předpisy umožňují a požadují po nás, abychom osobní údaje používali z různých důvodů. Ta zahrnuje také:

 • Musíme tak učinit, abychom splnili naše smluvní závazky se zákazníky;
 • Získali jsme váš souhlas;
 • Máme zákonné a regulační závazky, které musíme splnit;
 • Případně tak potřebujeme učinit, abychom prokázali, vykonali nebo hájili svá zákonná práva nebo pro účely soudního řízení;
 • Výše popsané používání vašich osobních údajů je nezbytné pro naše legitimní obchodní zájmy, jako je:
  – Umožnit nám účinné a efektivně řídit a spravovat provoz našeho podniku;
  – Udržovat shodu s vnitřními zásadami a postupy;
  – Monitorovat používání našich materiálů chráněných autorskými právy;
  – Umožnit rychlý a snadný přístup k informacím o naší Společnosti, našich činnostech a produktech;
  – Nabídnout optimální, nejnovější bezpečnostní řešení pro mobilní zařízení a IT systémy; a
  – Získávat další vědomosti o stávajících hrozbách pro bezpečnost sítě, aby bylo možné aktualizovat naše bezpečností řešení a poskytnout je trhu.

Podnikneme kroky, abychom zajistili, že k osobním údajům přistupují pouze ti zaměstnanci Společnosti, kteří tak potřebují učinit pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

SDĚLOVÁNÍ INFORMACÍ TŘETÍM STRANÁM

Vaše osobní údaje můžeme případně sdílet se společnostmi skupiny Suntory pro výše popsané účely.

Vaše osobní údaje můžeme případně sdílet také mimo skupinu Suntory pro následující účely:

 • S našimi obchodními partnery. Sem by například mohli patřit naši partneři, od kterých jste si vy, vaše společnost nebo vaše organizace koupili naše produkty. Osobní údaje budou předány pouze obchodním partnerům, kteří jsou smluvně zavázáni splnit příslušné závazky ochrany osobních údajů a platných zákonů na ochranu osobních údajů a zachování mlčenlivosti;
 • Se zástupci a dodavateli třetí strany pro účely poskytování služeb pro naši Společnost (např. účetní, odborní poradci, poskytovatelé IT a komunikačních služeb a vymahači dluhů). Tyto třetí strany budou podléhat příslušným závazkům ochrany dat a vaše osobní údaje budou používat pouze tak, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů;
 • V rozsahu požadovaném zákonem a nařízeními, např. pokud máme povinnost vaše osobní údaje sdělit, abychom splnili jakoukoliv zákonnou povinnost (také včetně povinnosti splnit požadavky daňového výkaznictví a sdělení informací regulačním orgánům), nebo abychom prokázali, vykonali nebo hájili svá zákonná práva;
 • Pokud budeme prodávat náš podnik nebo majetek, přičemž v takovém případě můžeme potřebovat sdělit vaše osobní údaje budoucímu kupci pro účely hloubkové prověrky; a
 • Pokud dojde k naší akvizici třetí stranou, přičemž v takovém případě budou osobní údaje, které o vás vedeme, sděleny externímu kupci.

INTERNÍ PŘEVODY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše společnost je globálním podnikem. Naši zákazníci a naše činnosti se nacházejí po celém světě. V důsledku toho shromažďujeme a převádíme osobní údaje na globálním základě. To znamená, že můžeme vaše osobní údaje převést do míst mimo vaši zemi.

V případech, kdy převedeme vaše osobní údaje do jiné země mimo EEA, zajistíme, že budou chráněny a převedeny způsobem odpovídajícím zákonným požadavkům. Pokud jde o údaje převáděné mimo Evropu, může se tak dít například jedním z následujících způsobů:

 • Země, do které údaje posíláme, může být schválena Evropskou komisí jako země, která nabízí odpovídající úroveň ochrany osobních údajů;
 • Příjemce případně podepsal smlouvu založenou na „vzorových smluvních ustanoveních“ schválených Evropskou komisí, které jej zavazují chránit vaše osobní údaje;
 • V případech, kdy se příjemce nachází v USA, mohlo by se jednat o certifikovaného člena dohody o Štítu ochrany soukromí (EU-US Privacy Shield); nebo
 • Za jiných okolností nám může zákon povolovat převést vaše osobní údaje mimo Evropu jiným způsobem.

Další podrobnosti o ochraně poskytnuté vašim osobním údajům při převodu mimo Evropu (včetně kopie standardních ustanovení o ochraně údajů, která jsme uzavřeli s příjemci vašich osobních údajů) získáte, když se na nás obrátíte způsobem uvedeným v odstavci 10 níže.

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

Máme zavedené kontroly, abychom zachovali bezpečnost našich informací a informačních systémů. Soubory klienta jsou chráněny ochrannými opatřeními podle citlivosti příslušných informací. U našich počítačových systémů jsou zavedeny příslušné kontroly (jako je omezený přístup). Fyzický přístup do oblastí, kde se shromažďují, zpracovávají nebo ukládají osobní údaje, je omezen na oprávněné zaměstnance.

Podmínkou vzniku zaměstnaneckého poměru u našich zaměstnanců je požadavek dodržování všech příslušných zákonů a nařízení, včetně zákonů na ochranu osobních údajů. Přístup k citlivým osobním údajům je omezen na ty zaměstnance, kteří jej potřebují k plnění svých pracovních povinností. Neoprávněné použití nebo sdělení důvěrných informací SBFE subjektu některým z našich zaměstnanců je zakázáno a může mít za následek disciplinární opatření.

Když se obrátíte na některého z našich zaměstnanců v souvislosti s vašimi záznamy, může se vás zeptat na vaše osobní údaje. Tento typ bezpečnostního opatření má za cíl zajistit, že přístup k vašim záznamům budete mít pouze vy nebo někdo, koho oprávníte.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Doba, po kterou budeme držet vaše osobní údaje, se bude lišit a bude určena následujícími kritérii:

 • Účel, pro který je používáme, například trvání vaší smlouvy s námi – data budeme potřebovat pro tento účel uchovat po nezbytně dlouhou dobu; a
 • Zákonné závazky – zákony nebo nařízení mohou stanovovat minimální dobu, po kterou musíme vaše osobní údaje uchovávat.

VAŠE PRÁVA

Ve všech výše uvedených případech, kdy shromažďujeme, používáme nebo uchováváme vaše osobní údaje, můžete mít následující práva a ve většině případů je můžete uplatnit bez poplatků.
Tato práva zahrnují:

 • Vaše právo na získání informací o zpracování vašich osobních údajů a na přístup k osobním údajům, které v souvislosti s vámi uchováváme;
 • Právo vzít vámi poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět. Vezměte prosím na vědomí, že i přesto můžeme být oprávněni vaše osobní údaje zpracovávat, pokud k tomu máme jiný zákonný důvod. Například pokud budeme potřebovat vaše osobní údaje uchovat, abychom splnili povinnost vyplývající ze zákona;
 • Za určitých okolností právo obdržet některé osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu anebo požadovat, abychom převedli tyto údaje třetí straně, kde je to technicky možné. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo platí pouze pro osobní údaje, které jste poskytli přímo naší Společnosti;
 • Právo požadovat, abychom vaše osobní údaje opravili, pokud jsou nepřesné nebo neúplné;
 • Právo požadovat, abychom vaše osobní údaje za určitých okolností vymazali. Vezměte prosím na vědomí, že mohou nastat okolnosti, kdy nás požádáte o výmaz vašich osobních údajů, ale my jsme ze zákona oprávněni je uchovat;
 • Právo vznést za určitých okolností námitku proti tomu, abychom vaše osobní údaje zpracovávali, nebo požadovat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili. Opět mohou existovat okolnosti, kdy vznesete námitku proti tomu, abychom vaše osobní údaje zpracovávali, nebo budete požadovat, abychom zpracování vašich osobních údajů omezili, ale my budeme ze zákona oprávněni takovou žádost zamítnout; a
 • Právo podat stížnost k příslušnému regulačnímu orgánu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsme se dopustili porušení jakéhokoliv vašeho práva.
 • Právo nám vydat pokyny týkající se zpracování vašich osobních údajů po vaší smrti.

Svá práva můžete uplatnit tak, že nás budete kontaktovat s využitím informací uvedených v odstavci 10 níže.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY

Pokud máte jakékoli dotazy nebo připomínky k tomu, jak nakládáme s vašimi osobními údaji nebo o těchto zásadách, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s využitím následujících kontaktních údajů:
E-mailová adresa: GDPR.Info@suntory.com

Obvykle jsme schopni řešit dotazy a připomínky k ochraně osobních údajů rychle a účinně. Pokud nejste spokojeni s odpovědí, kterou obdržíte od našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, měli byste se v první řadě obrátit na svůj místní regulační orgán. Příslušný orgán je v České republice:

Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7
Tel. +420 234 665 111

Protože máme pobočky v několika různých evropských zemích, zaregistrovali jsme také Vedoucí dozorový orgán (Supervising Lead Authority, SLA). V závislosti na povaze vaší věci je možné vaši záležitost postoupit našemu SLA:

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 place de Fontenoy
75007
Paříž